• Zábrodí 37, 549 41 Červený Kostelec
 • +420 602 641 226
 • Deutsch
 • English
 • Polski

GDPR

Soubory cookies používané na tomto webu

Nutné cookies , jsou ty, které pomáhají, aby byla webová stránka použitelná. Tedy umožní základní technické funkce jako přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky,  navigace stránky. Bez těchto cookies nemůže webová stránka správně fungovat.

Preferenční cookies, jsou ty, které umožňují zapamatovat si informace, jak se webová stránka chová, jak vypadá, jak se webová stránka mění. Jde třeba o Vámi preferovaný jazyk nebo oblast, kde se nacházíte.

Statistické cookies pomáhají nám, jakožto majitelům webových stránek, porozumět, jak Vy, jako návštěvníci používáte webové stránky. Proto anonymně sbírají a následně sdělují tyto informace.

Marketingové cookies se používají za účelem sledování návštěvníků webových stránek. Důvodem  je zobrazovat dále reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a díky tomu i hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Neklasifikované cookies jsou cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies.

CO jsou cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení.

Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.

Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas dle našeho GDPR uvedeného na našich webových stránkách.

Zjistěte v našich zásadách ochrany osobních údajů více o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Zásady ochrany osobních údajů

Jsme společnost, LIGO s.r.o. , se sídlem Zábrodí 37, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 08789649,
DIČ: CZ08789649,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v  Hradci Králové, spisová značka C 45092  zastoupená Miloslavem Jansou, jednatelem.

Protože během našeho obchodního jednání, obchodního vztahu a návštěvy našich webových stránek vyžadujeme některé osobní údaje, rádi bychom Vás seznámili s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů bychom Vás chtěli seznámit se všemi informacemi, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů.

Základní pojmy a vysvětlení

Rádi bychom Vám vysvětlili základní pojmy, které se týkají zpracování osobních údajů.

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Zřejmě znáte zkratku „GDPR“. GDPR upravuje nejrůznější povinnosti pro správce osobních údajů – tedy nás, a práva subjektů údajů – tedy Vás. Někdy také využíváme externí společnosti či jiné subjekty, aby nám se zpracováním pomohly a určitým způsobem s osobními údaji nakládaly. Těmto subjektům se v GDPR říká zpracovatelé osobních údajů.

Osobním údajem je jakákoliv informace, pomocí které Vás můžeme přímo či nepřímo identifikovat. Přímo Vás identifikujeme podle Vašeho jména, příjmení, rodného čísla a dalších obdobných údajů. Nepřímo poté prostřednictvím informací ve spojení s dalšími informacemi.

Pro podrobnější vysvětlení se můžete obrátit na e-mailovou adresu ligo@ligo.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro naše obchodní vztahy zpracováváme údaje potřebné pro realizaci obchodu, zakázky. Jedná se zejména o jméno, příjmení, korespondenční adresu, datum narození, emailová adresu, telefonní číslo, číslo účtu apod.

Často však pro správné poskytnutí našich právních služeb budeme potřebovat další údaje, zejména údaje Vašich zaměstnanců, obchodních partnerů.

Jaký je důvod zpracování a co nás k tomu opravňuje?

Většina byla už uvedena výše. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu možnosti uzavření smluvního vztahu mezi námi. Dbáme na bezpečnost Vašich osobních údajů, zpracováváme pouze nezbytné údaje, které jsou potřebné pro konkrétní účely, kontrolujeme jejich aktuálnost i relevanci.

Může se však stát, že Vaše osobní údaje využijeme i pro účely obhajoby či vymáhání našich právních nároků, a to na základě našeho oprávněného zájmu. Typickým příkladem může být využití Vašich osobních údajů v případě soudního vymáhání nezaplacených faktur.

Poskytnuté údaje jsou smluvním požadavkem, bez jejich poskytnutí není možno uzavřít smlouvu. Pokud odmítnete tyto osobní údaje sdělit, je možné, že nebudeme schopni poskytnout naše služby.

Komu Vaše osobní údaje předáme?

S Vašimi osobními údaji je při poskytování služeb pracováno v mnoha oblastech. Abychom mohli zajistit bezpečí pro Vaše osobní údaje a zároveň poskytovat rychlé právní služby, pomáhají nám se zpracováním osobních údajů tito zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

 • naše partnerská externí účetní společnost; reklamní agentura apod.
 • společnost Microsoft, která zajišťuje provoz cloudu OneDrive a poskytuje další služby spojené s Microsoft Office;
 • naše externí vývojářská společnost, která zajišťuje správu a chod našich webových stránek (pokud nás přes tyto stránky kontaktujete)

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Samozřejmé je, že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu naší spolupráce, tedy po dobu plnění smlouvy kupní, smlouvy o dílo apod.. Po té budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu stanovenou jednotlivými zákony například, zákonem o účetnictví, zákonem o archivnictví a spisové službě, zákonem o DPH.

Osobní údaje si rovněž ponecháme pro případný právní spor, prokázání našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod.

Mohou se na nás rovněž vztahovat právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat různá data. Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení stanovující povinnost uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu. V takovém případě budeme osobní údaje zpracovávat po tuto dobu.

Pro případ, že byste chtěli obdržet konkrétní informace k Vašim osobním datům, neváhejte nás kontaktovat na emailu ligo@ligo.cz.

Jaká jsou Vaše práva?

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům; Tedy právo kdykoliv požádat o naše potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovány, pokud ano, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou námi zpracovávány a zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky, dále odkud jsme Vaše osobní údaje získali, zda na základě nich dochází k automatizovanému rozhodování včetně případného profilování. Máte právo získat kopii Vaších osobních údajů. První poskytnutí je bezplatné, ale za další už můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů a to ve výši 50 Kč.

Právo na opravu; Tedy že nás kdykoliv můžete požádat o opravu nebo doplnění Vaších osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“); To znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud

 • již nejsou potřebné pro účely, za nimiž byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • odvoláte svůj souhlas se zpracování a současně neexistují žádné další právní důvody pro jejich zpracování
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • ukládá nám to zákonná povinnost
 • zpracování je protiprávní

Právo na omezení zpracování údajů; to znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vaších osobních údajů, nesmíme je zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování; Toto znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. My jsi vyhodnotíme a Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost údajů; Je právem získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů. 

Pokud budete chtít uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte nás, na  emailu ligo@ligo.cz.

Na vaše dotazy či připomínky odpovíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

Účinnost zásad

Tyto zásady jsou účinné dne 1.1.2020

Top